ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์ ๗๗๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๙๙-๕๖๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

  1.  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓
  2.  มีเขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้านในตำบลบางสะพาน  ได้แก่  หมู่ที่  ๔, 5
 

 
1.4 ข้อมูลด้านการบริหาร
                    1.4.1 ชื่อผู้บริหารโรงเรียน 
                   นางสุกัญญา  ปัตเมฆ วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. 256๓
 
1.5  ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
                   เดิมราวปี พ.ศ.๒๔๗๘ – ๒๔๙๓ โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณวัดละหาน
 ชื่อ “โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย”
                   ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๔ โรงเรียนได้ย้ายไปตั้งที่เชิงเขาตาเรืองพร้อมกับสร้างวัดใหม่ คือ วัดบรรพตาเรืองราม โรงเรียนจึงใช้ชื่อใหม่ว่า  " โรงเรียนวัดบูรรพตาเรืองราม " มีคใหญ่ชื่อ นายวิริยะ ผดุงฐานะ  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔
ถึงปี พ.ศ. ๒๕o๑ นายวิริยะ ผดุงฐานะ ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดท่าม่วง และ
นายประดิษฐ์ คชพลายุกต์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ โรงเรียนได้จัดศึกษาขยายถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นโรงเรียนแรกของอำเภอ
                    ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูชั้นเดียวแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๕,๐00 บาท โดยจัดสร้างในที่ดินของเอกชน เนื้อที่ ๔๔ ตารางวา ต่อมานางเป็นสุข นันทศิริ ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ได้มอบให้กระทรวงการคลังเพื่อใช้ในราชการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
(เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๔๗) ปัจจุบันตั้อยู่ริมถนนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดบรรพตาเรืองราม และเป็นที่ดินแปลงที่ ๒ ของโรงเรียน
                   ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ วัดต้องขยายโรงเรียนให้กว้างขึ้นโรงเรียนจึงได้ย้ายมาสร้างใหม่ในที่ดินของ นางม่อม ยิ้มแย้ม นายชน พัฒน์ทอง และนายชื่น ร่มศรี มีเนื้อที่รวม ๖ ไร่ ๒ งาน โดยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินป็น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในนามของนางม่อม  ยิ้มแย้ม (เป็นที่ดินแปลงที่ ๑ ของโรงเรียน)
                   ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น แบบ ๐๑๗
๑ หลัง ๘ ห้องเรียน สร้างส้วมแบบ ๔๐๑ ๑ หลัง ๔ ห้อง ที่ปัสสาวะชาย ๑ ที่ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท และสร้างบ้านพักครูชั้นเดียว แบบสามัญ ๑ หลัง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้น ป.๔ – ๗ มาเรียนที่อาคารใหม่ เมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๗
                   ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างบ้านพักครูชั้นเดียวแบบสามัญ
จำนวน ๓ หลัง และเป็นบ้านพักครูแบบสามัญ (เต็มรูป) ๑ หลัง เป็นเงินหลังละ ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๑,๐๐๐ บาท
๓๖,๐๐๐ บาท และ ๓๙,๙๐๐ บาทและปีนี้โรงเรียนได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนชุมชน และนายอุดมศักดิ์  ทั่งทอง
ส.ส. ประจวบฯ ได้บริจาคเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบกับโรงเรียนจัดงานรวมเป็นเงิน ๑๗,๕๗๒ บาท ปราบสนามโรงเรียน
                   ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก ๒ หลัง เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูงแบบ ๐๑๗ ๑ หลัง ๔ ห้องเรียนและอาคาร ๒ ชั้น แบบ ๐๑๗ ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท และ ๔๒๐,๐๐๐ บาท ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นทั้งหมดจากโรงเรียนเก่าวัดบรรพตาเรืองรามมาเรียนที่อาคารเรียนใหม่ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๙ และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย” 
                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูสองชั้นแบบองค์การฯ ๑ หลัง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนจัดสมทบอีก ๙๙๓๕.๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๙๓๕.๕๐ บาท สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้ยาว ๑๐๒.๒๐ เมตร สูง ๑.๓๕ เมตร และสภาตำบลบางสะพานจัดสรรงบประมาณ ๑๑,๕๒๘ บาท ถมดินสนามโรงเรียน
                    ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูสองชั้นแบบองค์การหนึ่งหลัง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท และโรงเรียนได้หาเงินปราบสนาม จำนวน ๑,๘๖๔ บาท นายสุชัย  ประเสริฐยิ่ง ครูโรงเรียนจัดหาเงินสร้างรั้วคอนกรีตด้านตะวันตกยาว ๙๔.๑๒ เมตร สูง ๑.๓๔ เมตร เป็นเงิน ๙,๘๗๒ บาท ในปีนี้ทางราชการได้เปิดขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นระดับประถมปลายทุกรงเรียนและลดชั้น ๑ ชั้นเหลือเพียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนจึงลดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ในปีต่อมา
                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โรงเรียนได้จัดสร้างร่องน้ำคอนกรีตหน้าอาคารเรียน ๒ และอาคารเรียน ๓ ยาว ๘๓.๓๐ เมตร เป็นเงิน ๑๓,๓๐๖ บาท จากงบจัดงานและงบโรงเรียนชุมชนและสภาตำบลบางสะพานได้อนุมัติงบ กสธ. เขตสุขาภิบาล ๒๕,๔๒๐ บาท ให้ย้ายโรงเรียนฝึกงานไปตั้งริมแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (ซึ่งต่อมาได้เทพื้นคอนกรีตใช้เป็นโรงอาหารในปัจจุบัน)
                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ กรมทรัพยากรธรณีได้มาขุดเจาะบ่อบาดาลให้ ๑ บ่อเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ นายประดิษฐ์  คชพลายุกต์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดท่าม่วงและนายสนั่น  รักษาชัฎ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ได้รับมอบงานเมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ได้มาดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านจนโรงเรียนเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
                   ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๗ ได้จัดสร้างซุ้มประตูโรงเรียนด้านทิศตะวันตกเป็นคอนกรีตประตูเหล็ก จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนหินอ่อน ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท และได้งบสุขาภิบาลปรับปรุงสนามโรงเรียนเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
                   ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณจัดสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑ – ๒๕๒๖ ๑ หลัง ๔ ห้องพร้อมที่ปัสสาวะชาย ๑ ที่เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
                   ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ นางเลือน  เปรียบปราง ได้จัดสร้างฐานประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ ๙ เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท
                   ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณจัดสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ.๓๐ พิเศษจำนวน ๑ ชุด ( ๔ ถัง ) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
                   ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๒ มีคำสั่งย้าย นายสนั่น  รักษาชัฎ ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหินปิด สับเปลี่ยนกับนายมานิตย์ ยานอ มาดำรงตำแหน่งแทนโดยเดินทางรับตำแหน่งเมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒
                   พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล ๑ สนามเป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาทและสร้างถนนคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวตลอดจากซุ้มประตูด้านใต้ยาว ๑๔๘.๕๐ เมตร ยาวตลอดจากซุ้มประตูด้านตะวันตก จรดซุ้มประตูด้านใต้ยาว ๑๕๘.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
                    พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนได้จัดรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือตลอดแนวที่ดินของโรงเรียน
                   ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ มีคำสั่งย้าย นายสนั่น  รักษาชัฎ กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย และย้ายนายมานิตย์ ยานอ ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหินปิด ได้รับมอบงานและเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ได้เริ่มพัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่างๆ ของโรงเรียน จัดสร้างเวทีคอนกรัตข้างสนามวอลเลย์บอลติดกับรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก
                   ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สร้างศาลาทรงไทยแบบสามมุม ๑ หลังเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท และเทพื้นคอนกรีตเชื่อมถนนคอนกรีตติดกับร่องน้ำหน้าอาคารเรียนตลอดทั้ง ๓ หลัง และจัดสร้างสนามเด็กเล่น
                   ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ปรับปรุงซุ้มประตูโรงเรียนด้านทิศใต้โดยเปลี่ยนป้ายชื่อโรงเรียนเป็นหินแกรนิต สลักตัวหนังสือลายทอง โดยประสานงานของบริจาคนายดิเรก  รัตนวิชช์ ศิษย์เก่าดรงเรียนราคา ๒๐,๐๐๐ บาท
                   ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชน จัดสร้างสนามตะกร้อเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ได้มุงหลังคาสังกะสีเทพื้นคอนกรีตด้านหลังอาคารเรียน ๒ เป็นที่จอดรถจักรยานของนักเรียน และสร้างถังน้ำฝน ๑ ถัง สร้างห้องอาบน้ำ ๑ ห้อง และสร้างแผนผังโรงเรียนคอนกรีต ข้างศาลาทรงไทย
                   ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้จัดสร้างสะพานเหล็กเชื่อมอาคาร ๑ กับอาคาร ๒ และอาคาร ๒ กับ อาคาร ๓ ให้สามารถเดินติดต่อชั้นบนอาคารเรียนได้ตลอดทั้ง ๓ อาคาร ร่วมจัดสร้างโดยกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู ภารโรงและผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงิน ๑๐๓,๔๓๒ บาทและได้ปรับปรุงห้องประชุมชั้นบน อาคารเรียน ๒ กั้นเป็นห้องและปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถหลังอาคาร ๒ เป็นห้องพิเศษต่างๆ
                   ในปีนี้โรงเรียนได้รับเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นเงิน ๖๔,๓๗๐ บาทและได้จัดสรรอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐ ที่นั่ง
ได้รับงบ ส.ส. (งบพัฒนาจังหวัด) โดยสนับสนุนของ ส.ส. อุดมศักดิ์ ทั่งทอง ถมดินปรับปรุงสนามโรงเรียน ๑๔๘,๙๐๐ บาท
                   ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน
มีนักเรียน ๑๙ คน และเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ๑ ห้องเรียน มีนักเรียน ๒๘ คน โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการพิเศษตามข้อเสนอของ ส.ส. อุดมศักดิ์ ทั่งทอง ๖๐๑ – ๒๕๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๘ ห้อง พร้อมที่ปัสสาวะชาย เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
                   ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โรงเรียนได้คัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์ปฏิบัติการการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางสะพาน
                   ปีการศึกษา ๒๕๔๓ นางลินดา เทพพิชิตสมุทร ได้จัดสร้างพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อโลหะเป็ฯเงิน ๓,๐๐๐ บาท และนานธนู เทพพิชิตรสมุทร ได้สร้างฐานประดิษฐานพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้านข้างศาลาทรงไทย (ปัจจุบันเป็นฐานประดิษฐานพระสยามเทวธิราช) หน้าสนามบาสเก็ตบอลเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท คณะครูนักเรียนได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน จัดทำสวนหย่อม ซ่อมร่องน้ำข้างสนามโดยตลอดหน้าอาคารทั้ง ๓ หลัง และหน้าซุ้มประตูโรงเรียน
                   ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๔ – ๕ ขวบ) ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. ๑ – ม. ๓ ) มีนานสนั่น รักษาชัฎ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีที่ดิน ๒ แปลง แปลงที่ ๑ เป็นที่ตั้งโรงเรียน เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๕๑ ตารางวา
แปลงที่ ๒ เป็นที่สร้างบ้านพักครู ๑ หลัง มีเนื้อที่ ๔.๔ ตารางวา รวมมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ ตารางวา ๙๕ ตารางวา
                   ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ นายสุวัฒน์  ตรีหัตถ์ ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย พ.ศ.๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๖๑
                   ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายสุเทพ  เขียวงาม ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓
ปี พ.ศ.2552 กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน
ปี พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
                   ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางสุกัญญา  ปัตเมฆ ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย พ.ศ.๒๕๖๓ – ปัจจุบัน