วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  1. วิสัยทัศน์ (Vision)
          วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศนำทางสู่อนาคต เป็นการพัฒนาไปสู่ภาพฝันที่ควรจะเป็นของโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
“โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย “มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี สำนึกในความเป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์    พระประมุข””