ดาว์นโหลดเอกสาร
ก่อนและหลังแผนการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.12 KB
ปกแผนการสอน
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 712.72 KB
5ส
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.8 KB
กิจกรรมวันสุดสัปดาห์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ธนาคารโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.64 MB
งานอนามัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ตรวจสุขภาพนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.53 KB
การจัดการเรียนรู้ประจำวัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.73 MB
แบบบันทึกกาาจ่ายนม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.97 MB
แบบบันทึกการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.71 KB
บันทึกการผลิตสื่อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.89 MB
แบบบันทึกการคัดกรองสุขภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.8 MB
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 371 KB
แบบบันทึกการอ่าน (ประถม)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.06 KB
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB
แบบบันทึกการสอนแทน(เฉพาะหัวหน้าช่วงชั้น)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.09 KB
แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.5 KB
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนSDQ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.5 KB
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึเยี่ยมบ้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.5 KB
บันทึกความดี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.5 KB
อ่าน คิด วิเคราะห์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.12 KB
เอกสารเยี่ยมบ้าน2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.04 KB
ปกบันทึการเยี่ยมบ้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.87 MB
คิดวิเคราะห์ ป.1-3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.54 KB
คิดวิเคราะห์ ป.4-6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.89 KB
คิดวิเคราะห์ ม.1-3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 351.5 KB
แบบบันทึกพฤติกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 461.66 KB
แบบบันทึกการอ่าน (มัธยม)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 379.5 KB