ส่วนที่ 3 โครงการ
ส่วนที่ 3 โครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.36 KB
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ(ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน /ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.47 KB
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.17 KB
โครงการอาหารกลางวัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.02 KB
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.66 KB
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.85 KB
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.44 KB
โครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.34 KB
โครงการห้องสมุดมีชีวิต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.69 KB
โครงการวันสำคัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.54 KB
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.9 KB
โครงการพัฒนาความสามารถด้านกีฬา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.68 KB
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.96 KB
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.89 KB
โครงการโรงเรียนสุจริต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.68 KB
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.28 KB
โครงการประกันคุณภาพภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.34 KB
โครงการการพัฒนาหลักสูตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.26 KB
โครงการนิเทศภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.53 KB
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.02 KB
โครงการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.77 KB
โครงการพัฒนางานการเงินและพัสดุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.78 KB
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.45 KB
โครงการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.4 KB
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.33 KB
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.75 KB
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.85 KB
โครงการแนะแนวการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.42 KB
โครงการชุมชนสัมพันธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.41 KB
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.3 KB