50 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565
21 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.94 KB
23 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.35 KB
24 แต่งตั้งครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.31 KB
25 แต่งตั้งครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.01 KB
26 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.29 KB
27 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
28 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.57 KB
29 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำวิชา ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.29 KB
30 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 381 KB
31 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.99 KB
20 คณะกรรมการปรับพื้นฐาน 65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.79 KB
32 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.5 KB
22 มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489 KB
33 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85 KB
34 แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114 KB
35 แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114 KB
36 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
37 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.5 KB
38 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีรับลูกเสือใหม่และประดับอินธนู ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.5 KB
39 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 305 KB
40 คำสั่งแต่งตั้งครูจัดทำเอกสารและผลงานระบบดูแล65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB
41 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.96 KB
42 ห้องสมุด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.04 KB
43 เวรยาม กรกฎาคม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88 KB
44 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.5 KB
45 แต่งตั้งครูประจำชั้น (แก้ไข)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.68 KB
46 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕65 (เพิ่มเติม)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.5 KB
47 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำวิชา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.5 KB
48 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕65 (เพิ่มเติม)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.07 KB
49 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.86 KB
50 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104 KB
51แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่งานธุรการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.72 KB