คณะผู้บริหาร

นางสุกัญญา ปัตเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทิภาพร ตรีหัตถ์
ครู คศ.3