คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพิชยา พัฒเจริญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเสาวนีย์ เงินแท่ง
ครูผู้ช่วย