ปฐมวัย

นางจุฑาภรณ์ พัฒเชียรทอง
ครู คศ.2

นางสาวพิชยา พัฒเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวประวีณา ทาเครือ
ครูอัตราจ้าง