กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนงนาจ ทรายแก้ว
ครู คศ.3

นางสุภิญญา อดุลย์อารยะรังษี
ครู คศ.3

นางสาวสุทธิจิตต์ นาคคล้ำ
ครู คศ.2

นางสาวเปรมฤดี เอกวัฒ
ครู คศ.1