กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิษณุ พุ่มโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเปมิกา เก่งตรง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาววราภรณ์ ทวีสุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ