กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภรณี คีรีคุ้ม
ครู คศ.1

นางกรรณิกา อาจญาทา
ครู คศ.1

นายพิษณุ พุ่มโรจน์
ครูผู้ช่วย