กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกมลพร สุขแก้ว
ครู คศ.2

นางสมจิตร เก่งตรง
ครู คศ.3

นางสาวสุนิสา ตรีหัตถ์
ครูผู้ช่วย