กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกมลพร สุขแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา ตรีหัตถ์
ครู คศ.1