กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกชชญ เลิศภูรินท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมจิตร เก่งตรง
ครู คศ.3

นางสาวอรภัทรา พรหมจรรย์
ครู คศ.1