กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทิภาพร ตรีหัตถ์
ครู คศ.3

นางกชชญ เลิศภูรินท์
ครู คศ.2

นางสาวอรภัทรา พรหมจรรย์
ครู คศ.1