คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชิตชัย จิวะตุวินันท์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ สอนแข็ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางนงนาจ ทรายแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
ชื่อ-นามสกุล : นางเกศสุดา สีระกันตะสูตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษมสิทธิ์ ลักษณาวิวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอารวุธ ว่องไวรุด
ตำแหน่ง : ตัวแทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดอานนท์ ญาณธมฺโม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
ชื่อ-นามสกุล : พระณรงค์ศักดิ์ ธีรวโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา เก่งตรง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทธิมา ลิมประภานุกูลกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมวุฒิ สวัสดิพิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติมา ตั้งเขาทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดต.ไพรินทร์ ผมหอม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา ปัตเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน